Obchodní podmínky

pro poskytování poradenských služeb a digitálního obsahu

Tyto obchodní podmínky se použijí pro:

 • poskytování poradenských služeb; a
 • poskytování online kurzů, e-booků, a případně jiných produktů s digitálním obsahem, které jsou nabízeny na webových stránkách dostupných na internetové adrese https://www.hubnoutjeradost.cz.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto zkratky a pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

 • OP

Tyto Obchodní podmínky.

 • PORADCE

Martina Šimůnková

Zapsána v živnostenském rejstříku (Úřad městské části Praha 10)

IČO: 60438975

Sídlo: Sněženková 2587/25, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

Telefonní číslo: 774 320 706

E-mail: martina@hubnoutjeradost.cz

 • KLIENT

Uživatel digitálního obsahu Produktu nebo příjemce služby, který s Poradcem uzavře ohledně Produktu Smlouvu.

 • SPOTŘEBITEL

Klient, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poradcem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud Klient v objednávkovém formuláři uvede své IČ, má se za to, že Smlouvu neuzavírá jako Spotřebitel.

 • SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu nebo smlouva o poskytování poradenství, která je uzavírána mezi Poradcem a Klientem přes Webové rozhraní nebo prostřednictvím individuální komunikace. Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je zpřístupnění Produktu k užívání pro vlastní potřebu Klienta za dohodnutou protihodnotu. Obsahem smlouvy o poskytování poradenství je povinnost Poradce poskytnout Klientovi službu a povinnost Klienta zaplatit Poradci Cenu. Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv. Je-li Smlouva uzavírána přes Webové rozhraní, tvoří ji Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto OP. Smlouvu o poskytování poradenství tvoří písemná smlouva o poskytování poradenství a tyto OP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a není přístupná.

 • PRODUKT

Online kurz, e-book nebo jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy. Produkt může být buď úplatný, nebo bezúplatný – zdarma. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, to, co se uvádí o Produktech, platí obdobně i pro služby – poradenství.

 • OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh Klienta na uzavření Smlouvy.

 • CENA

Konečná cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) za Produkt uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.

 • WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB

Webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.hubnoutjeradost.cz.

 • OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

 • Klient bere na vědomí, že Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Poradce neodpovídá za vhodnost Produktu pro zdravotní stav Klienta, ani za výsledky, které Klient v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, ani nenese odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu.

 • Produkty nepředstavují poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazují zdravotní péči. Klient bere na vědomí, že Poradce není nutričním terapeutem. Klient by se měl vždy před objednáním Produktu poradit se svým lékařem a určitý Produkt objednat jen v případě, že je pro jeho zdravotní stav vhodný. Rovněž by měl Klient konzultovat se svým lékařem jakékoli změny svého zdravotního stavu, k nimž dojde v průběhu užívání Produktu a Produkt dále užívat jen se souhlasem lékaře. Klient dále bere na vědomí, že Produkty s digitálním obsahem (online kurzy, e-booky atd.) nemohou nahradit individuální poradenství, které zohledňuje individuální potřeby každého jednotlivce.

III. INFORMACE NA WEBU

 • Recenze uvedené na Webu pochází skutečně od klientek a klientů, kteří programem Poradce úspěšně prošli. Poradce má přehled o svých klientkách a klientech, a v případě pochybností nahlédne do své evidence, zda daná osoba, která recenzi poskytla, programem (poradenstvím, online kurzem atd.) skutečně prošla. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, ale Poradce vybírá ty, které zveřejní. Recenze na platformách třetích stran (např. www.google.com a jiné) Poradce neověřuje.

 • U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Poradenství objednává Klient u Poradce e-mailem, telefonicky, přes sociální sítě, prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře uvedeného na Webu, případně jiným způsobem. V případě poradenství zahrnujícího INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY METABOLIC BALANCE nebo VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ je mezi Poradcem a Klientem uzavírána písemná Smlouva podepsaná oběma smluvními stranami. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy ji podepíše Poradce i Klient (resp. okamžikem podpisu druhého z nich). Jakékoli následné změny Smlouvy jsou možné jen na základě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. V případě konzultací je Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se Poradce a Klient dohodnou na jejím obsahu. Je-li Klient Spotřebitelem a Smlouva je uzavírána ústně (po telefonu, přes videohovor apod.), je nutné, aby Poradce následně zaslal Spotřebiteli písemnou nabídku (např. e-mailem) a Smlouva je pak uzavřena, jakmile Spotřebitel e-mailem nabídku potvrdí. Uzavření Smlouvy Poradce Spotřebiteli následně e-mailem ještě potvrdí.

 • Produkt s digitálním obsahem (online kurz, e-book apod.) objednává Klient přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.

 • Před odesláním objednávkového formuláře může Klient zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poradce se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím Klient učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

 • Přijetí Objednávky Poradce Klientovi potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

 • Náklady, které Klientovi vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nese Klient a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Klient s použitím prostředků komunikace na dálku souhlasí.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB

 • Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny, případně způsob jejich určení. Ceny může Poradce měnit s tím, že pro Klienta platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu s digitálním obsahem nebo v okamžiku uzavření Smlouvy o poskytování poradenství. Aktuální ceny uvedené na Webu mohou být Klientovi navýšeny pouze v případě platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy z ceny nelze vzájemně kombinovat. Konečná Cena je uvedena v souhrnu objednávky. U poradenství je konečná Cena uvedena ve Smlouvě, přičemž tato Cena nezahrnuje cestovné v případě osobní schůzky Klienta s Poradcem (cestovné je Poradcem Klientovi fakturováno podle skutečných nákladů vynaložených Poradcem na cestu do místa schůzky a zpět).

 • Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, není Poradce povinen Klientovi za takovou zjevně chybnou cenu Produkt nebo službu dodat a má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.

 • Ke zpřístupnění úplatného Produktu s digitálním obsahem dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy. V případě poradenství může Poradce požadovat platbu celé nebo části Ceny před zahájením poskytování poradenství.

ZPŮSOB PLATBY

 • Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
 • bankovním převodem na účet
 • online platební kartou

 • V případě bankovního převodu na účet obdrží Klient platební údaje (včetně termínu splatnosti) v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky Produktu s digitálním obsahem. Po přijetí platby Poradce vystaví a na e-mail Klienta zašle příslušnou fakturu. Platbu Ceny poradenství uskuteční Klient na základě vystavené faktury, kterou Poradce zašle Klientovi na jeho e-mailovou adresu. Klient tímto souhlasí s vystavením faktury elektronickou formou. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Poradce.

 • Platební metody online platební karta a rychlý online převod jsou napojeny na platební bránu. Jedná se o zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu provozovatele platební brány a z jeho strany nejsou Poradci předávány. V případě platby Ceny prostřednictvím platební brány je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

 • Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poradcem a Klientem výslovně dohodnuty případné jiné způsoby platby.

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

 • Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, může Klient zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu, a to o částku nepřevyšující přímé náklady, které Poradci v souvislosti s tímto způsobem platby vzniknou. Celková konečná Cena bude uvedena v souhrnu objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou Klient zavazuje zaplatit všechny splátky. Platba ve splátkách může být mezi Poradcem a Klientem dohodnuta také ve Smlouvě o poskytování poradenství. V takovém případě se uzavřením Smlouvy Klient zavazuje zaplatit všechny splátky.

 • V případě prodlení s úhradou splátky je Poradce oprávněn Klientovi Produkt znepřístupnit nebo službu dále neposkytovat až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Klienta zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poradce v takovém případě oprávněn Klientovi písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy nevzniká Poradci povinnost vrátit Klientovi splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

VI. DODÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB

ZPŮSOB DODÁNÍ

 • Služby jsou dodávány způsobem uvedeným na Webu nebo dohodnutým individuálně ve Smlouvě o poskytování poradenství.

 • Produkty s digitálním obsahem jsou dodávány tím, že na elektronickou adresu Klienta uvedenou v Objednávce je digitální obsah zaslán v textu e-mailu nebo jako jeho příloha, anebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. Dále jsou Produkty s digitálním obsahem (zejm. online kurzy) dodávány tím, že jsou Klientovi na tuto elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

 • Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob dodání (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Klientovi Produkt dodán tímto jiným způsobem.

TERMÍN DODÁNÍ

 • Služby jsou dodávány v termínu dohodnutém individuálně ve Smlouvě o poskytování poradenství.

 • U Produktu s digitálním obsahem může být na Webu uveden konkrétní den, kdy bude Produkt dodán. V takovém případě bude Klientovi Produkt dodán v takto předem oznámený den.

 • Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas dodání Produktu na zvoleném způsobu platby. V případě platby Ceny bankovním převodem na účet bude Klientovi Produkt dodán do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Poradce. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem bude Klientovi Produkt dodán obratem po provedení platby. Produkt zdarma bude Klientovi dodán obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

 • Na Webu může být u Produktu uvedeno, že jeho digitální obsah bude Klientovi zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude Klientovi zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 • Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Klient k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě bude Klientovi digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

 • Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Klient digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu má Klient přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden, resp. po dobu jejich trvání.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

 • Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Klient k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

 • Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Klienta nese odpovědnost Klient.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 • Produkty jsou autorským dílem. Poradce Produkt zpřístupňuje Klientovi pro jeho osobní potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poradce dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

 • Klient má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

 • V případě, že Klient autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poradce oprávněn Klientovi znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Klient, který je Spotřebitelem, dle § 1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

 • Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Spotřebitel v souladu s § 1837 OZ nemá zejména v případě Smlouvy o:

 • využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
 • poskytování služeb (poradenství), jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a Spotřebitel výslovně souhlasil s tím, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu, ale s jejich poskytováním již bylo započato, má Spotřebitel v případě odstoupení od Smlouvy povinnost zaplatit Poradci částku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (pohledávku na zaplacení částky za poskytnuté plnění si Poradce může jednostranně započíst proti pohledávce Spotřebitele na vrácení Ceny);
 • dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním a (u úplatného Produktu) Spotřebitel v objednávkovém formuláři odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a vzal na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo od Smlouvy odstoupit.

 • Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel oznámení o odstoupení odešle Poradci nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení může Spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres Poradce uvedených výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které Spotřebitel vůči Poradci učiní.

 • Obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy potvrdí Poradce Spotřebiteli jeho přijetí. Cena bude Spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být Cena vrácena jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady související s odstoupením od Smlouvy nese ze zákona Spotřebitel.

 • Klient i Poradce můžou od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou, zejména v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Poradce je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti. V případě odstoupení od Smlouvy je Poradce oprávněn požadovat náhradu škody, pokud mu z porušení povinností Klienta vznikla. Rovněž je Poradce oprávněn digitální obsah Produktu Klientovi okamžitě znepřístupnit a služby přestat poskytovat.

 • Poradce má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených klientů, naplnění maximální kapacity přihlášených klientů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě bude Klientovi Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto, že platba bude použita na jiný Produkt dle výběru Klienta. Cena bude Klientovi vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

 • Pokud by v případě Produktu s digitálním obsahem nedošlo ze strany Klienta k úhradě Ceny (při platbě na splátky k úhradě první splátky) ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

 • Je-li Klientovi společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poradce oprávněn Klientovi okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně má Klient povinnost Poradci bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 • Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925 a v případě Produktů s digitálním obsahem také § 2389a až 2389s OZ.

 • Práva z vadného plnění (reklamaci) může Klient u Poradce uplatnit e-mailem na adrese martina@hubnoutjeradost.cz, nebo na adrese sídla Sněženková 2587/25, 106 00 Praha 10 - Záběhlice.

VADY SLUŽEB

 • Poradce odpovídá za dodání úplatné služby (poradenství) v rozsahu, podobě a kvalitě, která byla sjednána s Klientem či která byla popsána na Webu, anebo která je pro tento druh služeb obvyklá. Poradce je povinen poskytnout službu ve střední jakosti, nedohodl-li se s Klientem na jiné jakosti.

 • Vadu služby musí Klient Poradci vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do 6 měsíců od převzetí služby.

 • Má-li služba vadu, může Klient požadovat její odstranění nebo přiměřenou slevu z Ceny. Nelze-li vadu odstranit nebo ji Poradce včas neodstraní, může Klient požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.

VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 • Po dodání Produktu je Klientovi doporučeno, aby si co nejdříve zkontroloval funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, aby kontaktoval Poradce za účelem provedení nápravy. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

 • Poradce odpovídá Klientovi, že Produkt při převzetí nemá vady a u digitálního obsahu, že je bez vad také po celou dobu trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu odpovídá Poradce za vady, které měl digitální obsah při zpřístupnění. Projeví-li se vada Produktu v průběhu 1 roku od zpřístupnění, má se za to, že byl Produktu vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou Klient nemůže Produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 • Poradce zejména odpovídá Klientovi, že Produkt:

 • odpovídá ujednanému popisu, rozsahu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodný k účelu, pro který ho Klient požaduje a s nímž Poradce souhlasil; a
 • je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci či s uživatelskou podporou.

 • Poradce odpovídá Klientovi, že vedle ujednaných vlastností Produkt:

 • je vhodný k účelu, k němuž se Produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • rozsahem, množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi či výkonnostními parametry, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Produktů téhož druhu, které může Klient rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poradcem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je poskytován s příslušenstvím a s pokyny k použití, které může Klient rozumně očekávat; a
 • odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Poradce zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.

 • Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Poradce Klienta před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Produktu liší a Klient s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

 • Poradce není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 9 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.

 • Klient může vytknout vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu Produktu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu může Klient, který je Spotřebitelem, vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od zpřístupnění.

 • Má-li Produkt vadu, může Klient požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.

 • Poradce odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Klientovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který ho Klient požadoval.

 • Klient může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

 • Poradce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil či je zjevné, že ji neodstraní v souladu s předchozím odstavcem;
 • se vada projeví opakovaně; nebo
 • je vada podstatným porušením Smlouvy.

 • Klient nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 • Klient, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud by Poradce byl v prodlení se zpřístupněním Produktu a svou povinnost by nesplnil ani bez zbytečného odkladu poté, co byl Klientem vyzván k plnění, nebo v dodatečné výslovně dohodnuté lhůtě. Bez dodatečné lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit jen tehdy, odmítl-li Poradce Produkt poskytnout nebo je zjevné, že Produkt neposkytne, anebo vyplývá-li ze vzájemného ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Cena bude Klientovi vrácena bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy.

 • Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením digitálního obsahu Produktu. Rovněž Poradce neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že Klient nemá potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Klient zákonnou povinnost poskytnout Poradci nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Klienta co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Klient práva z vadného plnění jen tehdy, pokud vadu Produktu prokáže.

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 • Má-li Klient k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poradce nějakou stížnost, může Poradce kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

 • Dozor nad dodržováním povinností Poradce vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).

 • Případný spor mezi Poradcem a Klientem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je Klient Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a Poradcem spor, má Klient právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Klient může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poradce a Klienta, které ze Smlouvy vyplývají.

 • Smluvní vztah mezi Poradcem a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména těmito právními předpisy: OZ a je-li Klient Spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • Poradce dodržuje etický kodex Aliance výživových poradců ČR, který je dostupný zde: https://aliancevyziva.cz/avp/kodex-avp-cr.

 • Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na Webu.

 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

 • Tyto OP je Poradce oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro Klienta platí text obchodních podmínek účinný k datu Objednávky, resp. k datu uzavření Smlouvy o poskytování poradenství.

 • Tyto OP jsou účinné od 1. 10. 2023.